Người nhập cư và quốc tịch

Hành trình để được nhập tịch của quý vị có thể bắt đầu tại Thư viện Hạt Multnomah. Tham gia lớp học hai giờ hàng tuần và kéo dài trong sáu tuần cùng chúng tôi. Khóa học này sẽ giúp quý vị hiểu những điều kiện để được nhập tịch và phát triển những kỹ năng giúp quý vị chuẩn bị cho phỏng vấn nhập tịch.

Chỉ muốn thực hành nói tiếng Anh? Hãy đến một buổi Talk Time tham gia tự do của chúng tôi. Đây là những buổi hội họp thoải mái — không phải lớp học — để những người hỗ trợ thực hành tiếng Anh giúp những người tham gia tập hội thoại. Hoặc tham gia Intercambio/Language Exchange, nơi những người tham gia nói chuyện bằng tiếng Anh một nửa thời gian và bằng tiếng Tây Ban Nha một nửa thời gian.