Phòng Họp Northwest

2300 NW Thurman Street
Portland, OR 97210

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

30 người

Chính sách phòng họp