Thư viện Capitol Hill

Weekly Hours

  • Monday trưa - 8 giờ tối
  • Tuesday trưa - 8 giờ tối
  • Wednesday 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thursday 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Friday 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Saturday 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Sunday trưa - 5 giờ chiều