Ban Quản lý Thư viện

Weekly Hours

  • Понедельник 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Вторник 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Среда 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Четверг 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Пятница 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Суббота đóng cửa
  • Воскресенье đóng cửa

Cơ quan quản lý Thư viện nằm ở căn hộ 250 của Tòa nhà Văn phòng Lloyd Corporate Plaza. Quản lý thư viện, nhân sự và tổ chức tài chính đều đặt trong Cơ quan quản lý Thư viện.