Lớp học máy tính

Thư viện có các lớp học về máy tính, thiết bị di động và kỹ thuật . Cần trợ giúp trực tiếp về máy tính? Đăng ký với nhóm Trợ Giúp Công Nghệ Qua Mạng." Xin chú ý những lớp này được dạy bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần giúp trong tiếng Việt, xin liên lạc vietnamese-staff@multco.us.

Среда, Май 31, 2023

3:00 вечера

Четверг, Июнь 01, 2023

3:30 вечера

Среда, Июнь 07, 2023

3:00 вечера

Четверг, Июнь 08, 2023

3:30 вечера

Среда, Июнь 14, 2023

3:00 вечера

Четверг, Июнь 15, 2023

3:30 вечера

Среда, Июнь 21, 2023

3:00 вечера

Четверг, Июнь 22, 2023

3:30 вечера

Среда, Июнь 28, 2023

3:00 вечера

Четверг, Июнь 29, 2023

3:30 вечера