Lớp học máy tính

Thư viện có các lớp học về máy tính, thiết bị di động và kỹ thuật . Cần trợ giúp trực tiếp về máy tính? Đăng ký với nhóm Trợ Giúp Công Nghệ Qua Mạng." Xin chú ý những lớp này được dạy bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần giúp trong tiếng Việt, xin liên lạc vietnamese-staff@multco.us.

Вторник, Ноябрь 30, 2021

2:00 вечера

2:30 вечера

3:00 вечера

3:30 вечера

Воскресенье, Декабрь 05, 2021

Воскресенье, Январь 09, 2022

10:00 утра

11:00 утра

2:00 вечера

3:00 вечера

Воскресенье, Январь 16, 2022

10:00 утра

11:00 утра

2:00 вечера

3:00 вечера

Воскресенье, Январь 23, 2022

10:00 утра

11:00 утра

2:00 вечера

3:00 вечера

Воскресенье, Январь 30, 2022

10:00 утра

11:00 утра

2:00 вечера

3:00 вечера

Воскресенье, Февраль 06, 2022

10:00 утра

11:00 утра

2:00 вечера

3:00 вечера

Воскресенье, Февраль 13, 2022

10:00 утра

11:00 утра

Воскресенье, Февраль 20, 2022

10:00 утра

11:00 утра

Pages