Phòng hội nghị Midland – nhỏ

805 SE 122nd Avenue
Portland, OR 97233 

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

20 người

Chính sách phòng họp