Phòng Họp Holgate

7905 SE Holgate Blvd.
Portland, OR 97206

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

22 người

Chính sách phòng họp