Phòng họp Capitol Hill

10723 SW Capitol Highway
Portland, Oregon 97219

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

23 người

Chính sách phòng họp