Thư viện Hollywood

Weekly Hours

  • Понедельник 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Вторник 10 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Среда trưa - 8 giờ tối
  • Четверг trưa - 8 giờ tối
  • Пятница 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Суббота 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Воскресенье 10 giờ sáng - 5 giờ chiều