Tech Help at Midland Library

Tech Help logo

We can help you with technology!

¡Podemos ayudarle con la tecnología!

Мы можем помочь вам с технологиями!

Chúng tôi có thể giúp với những câu hỏi về công nghệ!

我们可以为您提供科技辅助!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.

Sessions will be 45 minutes and languages other than English will require the use of an interpreter - stop by the Information Desk to check in for your appointment.

  • To sign up, please enter your name, phone number, and email (if you have one).

Not finding a time that works for you? Contact us to get help.


Reúnase individualmente con un Ayudante de Tecnología amigable y experto que le ayudará a encontrar respuestas a preguntas sobre dispositivos móviles, sitios web, cómo comenzar con la tecnología y más.

Las sesiones durarán 45 minutos y los idiomas que no sean el inglés requerirán el uso de un intérprete; pase al escritorio de información para registrarse para su cita. 
  • Para inscribirse, por favor registre su nombre, número de teléfono y correo electrónico (si tiene uno).

¿No encuentra un horario que le funcione? Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.


Персональные встречи с дружелюбным и знающим специалистом, который поможет вам начать работать с техническими устройствами, найти ответы на вопросы о мобильных устройствах, веб-сайтах и многом другом.

Продолжительность встреч - 45 минут. Обратитесь в отдел информации, чтобы для записаться на встречу  и попросите предоставить переводчика, если вы не говорите по-английски.

  • Для регистрации введите свое имя, номер телефона и адрес электронной почты, если он у вас имеется.

Если вы не нашли удобное для вас время, свяжитесь с нами и мы поможем.


Gặp trực tiếp, 1 kèm 1 với hỗ trợ viên thân thiện hiểu biết kỹ thuật, để tìm đáp án cho những câu hỏi về thiết bị di động, trang web, làm quen với công nghệ và nhiều sự hỗ trợ nữa.

Cuộc hẹn kéo dài 45 phút và sẽ yêu cầu thông dịch viên nếu sử dụng tiếng Việt - Đến Information Desk để vào giờ hẹn của quý vị.

  • Để ghi danh, vui lòng nhập tên, số điện thoại và email, nếu có

Không tìm thấy thời gian phù hợp? Liên lạc chúng tôi để được giúp đỡ.

友善又知识渊博的科技辅导员将和您一对一会面,帮助您找到有关移动设备、网站、科技入门等问题的解答。

辅导时间约为 45 分钟, 英语以外的其他语言将有口译服务 - 应约时请至询问台报到。

  • 注册时请输入您的姓名、电话号码、和电子邮箱地址(如有)。

没有找到适合您的时间? 请联系我们以获得帮助。