Thuế năm 2021: Các hình thức và sự hỗ trợ

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Hạn chót để nộp tờ khai thuế liên bang và tiểu bang là ngày 17 tháng 5 năm 2021. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã gây khó khăn cho việc giúp đỡ trực tiếp, quý vị vẫn có thể nhận được sự trợ giúp và hỗ trợ khai thuế theo những cách sau.

Bản sao chép của các biểu mẫu hoặc hướng dẫn khai thuế

  • Tải xuống và in các biểu mẫu và hướng dẫn từ trang Internal Revenue Service (IRS) Forms & Instructionstrang Oregon Department of Revenue Forms and Publications. Nếu quý vị không thể in biểu mẫu ở nhà, quý vị có thể gửi các mục đến máy in của thư viện từ hầu hết mọi thiết bị hoặc chi nhánh có kết nối mạng.
  • Có các biểu mẫu được gửi qua thư cho quý vị. Để nhận các biểu mẫu thuế liên bang qua đường bưu điện, hãy làm theo hướng dẫn trên trang mạng IRS hoặc gọi 800.829.3676. Để nhận các biểu mẫu thuế Oregon qua đường bưu điện, hãy điền vào mẫu đơn đặt trên mạng hoặc gọi 503.378.4988 hoặc 800.356.4222 (miễn phí).
  • Nhận các biểu mẫu liên bang tại thư viện. Số lượng của các biểu mẫu thuế liên bang có giới hạn tại các chi nhánh của thư viện; để tìm hiểu những gì có sẵn tại chi nhánh gần quý vị, hãy gọi 503.988.9936 hoặc gửi email tới vietnamese-staff@multco.us 
  • The Oregon Department of Revenue không còn gửi các biểu mẫu thuế và tập sách nhỏ của tiểu bang đến các thư viện, vì vậy chúng tôi sẽ không có sẵn bất kỳ biểu mẫu Oregon nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể in nhiều biểu mẫu mà quý vị cần; liên hệ với chúng tôi hoặc hỏi tại bất kỳ chi nhánh nào của thư viện.

Hỗ trợ chuẩn bị khai thuế

Nộp thuế trên mạng miễn phí

Các hỗ trợ khác cho thuế