Vietnamese Computer Basics

Lớp căn bản về máy điện toán.
Lớp căn bản về máy điện toán gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử.  Giảng viên người Việt.  Cần phải ghi danh. Xin gọi 503.988.5386.

Learn how to use the library catalog, email, surf the web, word processing, and other basic computer skills. Class taught in Vietnamese.

Target audience:

Adults, Teens

Event type:

Computer classes