Lớp căn bản về máy điện toán / Vietnamese Computer Lab

Lớp căn bản về máy điện toán gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), WORD, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Giảng viên người Việt.  Không cần ghi danh.   Xin gọi   503.988.5386.

Learn how use the library catalog, email, surf the web, word processing, and other basic computer skills. Lab instruction in Vietnamese.

Target audience:

Adults, Teens

Event type:

Computer classes