Giờ Đọc Sách Tiếng Việt / Vietnamese Storytime

When

Thu, Jun 08, 2023
5:00 to 5:45

First come, first served.

Trẻ em từ 0-6 tuổi (đi kèm với người lớn) sẽ cùng nhau đọc sách, ca hát, và vui chơi với những hoạt động giúp các em phát triển kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết.

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Target audience:

Birth to 3, Families, Grades K-5, Kids, Preschool

Event type:

Storytimes