Giờ Đọc Sách Tiếng Việt / Vietnamese Storytime

Trẻ em từ 0-6 tuổi (đi kèm với người lớn) sẽ cùng nhau đọc sách, ca hát, và vui chơi với những hoạt động giúp các em phát triển kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết.

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Multnomah County Library storytimes are supported by gifts made to The Library Foundation.
 

Target audience:

Birth to 3, Families, Grades K-5, Kids, Preschool

Event type:

Storytimes