Giúp đỡ về Máy Điện toán / Vietnamese Computer Help

When

Thu, Jun 01, 2023
3:30 to 5:30

First come, first served.

Giờ giúp đỡ về máy điện toán gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), Word, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Hướng dẫn viên người Việt.  Không cần ghi danh. Xin gọi. 

Target audience:

Adults, 50+, Teens

Event type:

Computer Help