Các Phòng Học ở Hollywood (A-E)

Thư Viện Hillsdale có năm phòng học công cộng (A-E) Xin gọi hoặc ghé thăm thư viện để đặt chổ, có thể đặt trước tối đa 7 ngày. Giới hạn thời gian đặt chổ mỗi ngày là 2 tiếng cho mỗi cá nhân hoặc mỗi nhóm.

4040 NE Tillamook Street
Portland, OR 97212

(503) 988-5123