Giờ đọc truyện tiếng Việt / Vietnamese Storytime

Cuándo

Sun, Mar 17, 2019
1:00 to 1:45

Atención según el orden de llegada.

Giờ đọc truyện bằng tiếng việt cho các em tuổi từ 0-6 đi cùng với người lớn.

Storytime presented in Vietnamese for children ages 0-6 years with adult.