Giúp đỡ về Máy Điện toán / Vietnamese Computer Help

Cuándo

Wed, Mar 18, 2020
4:00 to 5:30

Atención según el orden de llegada.

Giờ giúp đỡ về máy điện toán gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), Word, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Hướng dẫn viên người Việt.  Không cần ghi danh. Xin gọi.