Blogs

Guía para aprendizaje en casa.

Las escuelas están cerradas, la biblioteca está cerrada y las fechas de juego se cancelan. ¿Cómo mantendrá a sus hijos activos, comprometidos y aprendiendo? ¿Cómo puedes encontrar un camino entre todos los sitios web y las ideas de redes sociales? 

La Biblioteca del Condado de Multnomah ofrece/tiene disponibles libros, bases de datos y transmisión de audio y video.

Recursos de aprendizaje

Conéctese a nuestra lista de recursos de aprendizaje para obtener enlaces para accesar a libros electrónicos, ayuda de tutoría, aprendizaje de idiomas como Mango Languages, revistas digitales y videos educativos disponibles a través de la Biblioteca del Condado de Multnomah.

Ideas de actividades

¿Necesita ideas para actividades? Overdrive Kids tiene libros electrónicos para aprender a cocinar, a tejer, doblar aviones de papel, hacer creaciones de Lego y algunos libros de chistes para que amplíe su repertorio de chistes contados

Películas y espectáculos ilimitados

Visite Kanopy y haga clic en Kanopy Kids a la derecha de la barra superior para ver una selección de películas y programas para niños en edad preescolar hasta secundaria. Kanopy Kids ofrece videos ilimitados para que sus hijos sean libres de explorar contenido educativo y entretenido.

Cómics y novelas gráficas

Para su lector de cómics y novelas gráficas, Hoopla tiene un modo infantil con Garfield, Nate the Great, Phoebe y su unicornio, y una selección de libros por autores Latinoamericanos . Hoopla también tiene música y películas para toda la familia.

Aprendizaje en el hogar

Para obtener enlaces a información sobre educación en el hogar, excursiones virtuales, lectura, arte y ciencias, consulte las sugerencias del sitio web de Aprendizaje y participación en el hogar. 

Los edificios de la biblioteca pueden estar cerrados, pero su biblioteca es mucho más que un edificio y estamos aquí para ayudarlo.

Our Very Own Enchanted April

Đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng nặng nề cho kinh tế của mọi người dân trong cộng đồng chúng ta. Dưới đây là những nguồn thông tin hữu ích.

Thông tin được cập nhật vào ngày 26/04/2020 lúc 5 giờ chiều.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi đang không có việc làm/ làm không đủ giờ để trang trải các chi phí. Có sự trợ giúp nào không?  

Bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 4, qua mạng 211info quý vị có thể nộp đơn với quỹ Emergency Household Stabilization Funds để xin trợ giúp cho những nhu cầu cần thiết như là y tế, thực phẩm, điện nước, và tiền thuê nhà. Quỹ này rất giới hạn và sẽ cung cấp tiền mặt tới ít nhất là 2,000 gia đình. Sẽ có dịch vụ thông dịch.

Xem thông tin: Quỹ Ổn Định Hộ Gia Đình Khẩn Cấp Covid-19

Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang ở trong danh sách để được nhận tiền trợ giúp?

IRS có một trang mạng để quý vị có thể đăng ký và theo dõi vị trí của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu công việc của tôi bị kết thúc do COVID-19?

Quý vị có thể đủ điều kiện.

Xin xem “OPB interview” để biết thêm chi tiết về việc xin trợ cấp thất nghiệp. 

Tôi có thể nhận trợ giúp về thức ăn ở đâu?

Nguồn bữa ăn cho các gia đình

Hướng dẫn tìm đến những nguồn thức ăn

Tôi không thể trả nổi các hóa đơn điện nước và cho những nhu cầu cần thiết khác. Có sự trợ giúp nào không?

Sở điện nước và một số cơ sở khác trong tiểu bang Oregon, tạm thời không ngừng hoặc bắt phạt nếu quý vị không thể trả tiền hóa đơn của họ và có những nguồn lực khác có thể dùng.

Tôi lo lắng về việc trả tiền thuê nhà trễ và sẽ bị đuổi. Có sự trợ giúp nào không?

Các nhà lãnh đạo địa phương đã công bố một lệnh hoãn các vụ trục xuất người thuê nhà ở Quận Multnomah và nhà của chính phủ.

Tôi lo ngại rằng doanh nghiệp của tôi không thể tiếp tục mở cửa. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Được trợ giúp về dự kiến doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ tài chánh và hơn nữa

Tôi không đủ tiền mua máy tính hoặc dịch vụ Internet. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Đây là đường dẫn đến trang tìm ra Internet và máy tính với giá thấp trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, mọi người có thể dùng Internet công cộng (public hotspots) của công ty Xfinity cho đến khi có thông báo thêm.

Hỏi chúng tôi khi cần trợ giúp

Nhân viên thư viện sẽ làm mọi cách để có thể trợ giúp quý vị. Gửi thư điện tử cho chúng tôi.

Tin tức và thông tin liên quan

Liên bang

Tuần này quốc hội đã thông qua và tổng thống đã ký một gói cứu trợ khác với nguồn vốn bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và thử nghiệm. Thời hạn nộp thuế thu nhập liên bang đã được hoãn đến ngày 15 tháng 7. Các đề xuất lập pháp liên bang bổ sung đang được xem xét.

Tiểu bang

Nhận thông cáo báo chí, lệnh điều hành, và thông tin liên quan khác của tiểu bang được dẫn trực tiếp từ trang mạng của thống đốc Kate Brown. 

Địa phương

Trang nguồn thông tin chính thức về Vi-rút Corona của Quận Multnomah cung cấp tin tức, các hướng dẫn, nguồn lực và thông tin thật sự.

Tổ chức Community Service Network đang theo dõi những thay đổi của các dịch vụ bao gồm thức ăn, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận chuyển và nhiều thứ khác.

新冠状病毒 COVID-19大流行对我们社区和民众产生了深远的经济影响。以下提供了一些有用的资源。 

这篇内容更新于 4/5/20,下午3点。

常见问题

如果我因COVID-19而失业了,我是否有资格获得失业救济?

你可能有资格

我如何取得食物的帮助?

家庭食物资源
食物资源指南

我无法支付公共服务帐单。如何取得帮助?

许多公共服务已切断或停止和其他可用资源

我担心拖欠租金而被驱逐。如何取得帮助?

当地政府在穆鲁玛郡和公共房屋发佈了暂停租客驱逐令.

我担心我的生意不能继续经营。 如何取得帮助?

取得业务规划,咨询和财务援助等Prosper Portland向翡翠区和老城区/唐人街受影响的企业提供15万美元的赠款. 企业可以向美国小企业管理局(SBA)申请“薪资保护计划”(PPP)贷款 .
联邦计划是最近通过的CARES法案的一部分, 它提供贷款给企业以帮助在COVID-19危机期间保持劳动力和就业。请联系SBA俄勒冈州民政事务处以取得更多资料. 

我负担不起电脑或互联网服务。如何取得帮助? 

这是您地区的廉价互联网和可负担电脑。 此外,Xfinity提供 公共wi-fi上网器 给民众,直到另行通知为止。

向我们寻求帮助 

图书馆职员会竭尽所能为您提供帮助。请发电邮给我们。


相关新闻和信息


联邦政府

国会通过和总统签署了《家庭第一冠状病毒应对法令》,以资助检测,带薪病假,失业帮助和食物资源。 联邦所得税的提交截止日期已推迟至7月15日。其他联邦立法提案正在考虑中。

州政府 

俄勒冈州州长 Kate Brown 宣布了一系列打击病毒扩散的措施和资源,包括对失业人士和雇主的新支持。 她还宣布成立了一支工作团队,以增加对俄勒冈州经商理念的关注和支持。

地方政府 

穆鲁玛郡的新型冠状病毒资源网站提供新闻,指南,资源和真实信息。


社区服务网络也正在跟进, 包括食物,庇护所,医疗保健,交通等服务的变化。

We all had plans. I was going to visit the island in New Jersey where my mother lives, see my family and swim in the ocean. My sister and I were going to meet up in Pittsburgh and canvass together before the presidential election. I was starting to dream about a trip to Colorado to visit a friend, imagining how we’d hike in the Rockies as wildflowers bloomed, how we’d drink wine on her deck. 

Absolutely none of this will be happening this year. Instead, I’m taking walks, circling my neighborhood, staying close to home because I definitely don’t want to use a public bathroom- even if I could find one that was open.

I know that a lot of you are sad about canceled trips, too. I know it’s not the same, but reading can offer vivid settings that are definitely not my neighborhood or, presumably, yours. The books on this list are all downloadable. Consider immersing yourself in another place while we stay home to try to protect the people who live in all the places.

English

All Multnomah County libraries are closed until further notice due to COVID-19. Please do not return materials. You will not be charged.

Español

Todas las bibliotecas del Condado de Multnomah están cerradas hasta nuevo aviso debido al COVID-19. Por favor no devuelva los materiales prestados ahora. No se le cobrará ningún recargo.

Tiếng Việt

Tất cả thư viện Quận Multnomah đóng cửa do COVID-19 cho đến khi có thông báo thêm. Không trả lại thư liệu cho thư viện. Bạn sẽ không bị tính phí.

Русский

Все библиотеки округа Малтнома закрыты до дальнейшего уведомления из-за COVID-19. Просьба материалы не возвращать. Штрафы за материалы на данное время отменяются.

汉语

因应新冠状病毒 (COVID-19) 在社区传播的影响,所有穆鲁玛郡的图书馆都已 暂停开放,直到另行通知。请不要归还您借出的书或片子。您不会有任何因 逾期不归还的罚款。

Three Penguins Walking
Looking for a useful distraction? Need a moment of delight? Participate in crowd-sourced science or transcription projects to help researchers across the world!

Try your hand at being a citizen scientist by gathering or reviewing data that researchers need to analyze!

More interested in historical research? There are many opportunities to transcribe archival documents, making their contents available to researchers and members of the public. 

 • The Library of Congress’s By the People project offers a chance to: “transcribe and explore women's suffrage history through the lives of those who fought for the right to vote 100 years ago” along with several other projects. 
 • The Smithsonian relies on over 16,000 volunteers to help transcribe materials from historical diaries to biodiversity specimen labels. Space fans will be happy to learn that they’re currently looking for help with their collection of Sally Ride’s papers
 • The National Archives is looking for more Citizen Archivists to transcribe speeches made by Franklin D. Roosevelt.

You might be keeping safe at home but enjoy these live online performances from some amazing library children’s performers.

Resources for older adults

Are you looking for resources and activities for older adults? Check out these great ideas from Library Outreach Services:

Scrabble pieces spelling "support"

 

Resources for caregivers of older adults

Are you a caregiver for an older adult? Find support and resources from these organizations:

 • Timeslips.org has free stories, images and audio to spark meaningful engagement with family members who have dementia. 
 • Aging and Disability Resource Connection is providing multilingual local support for caregivers and older adults. You can call or email ADRC at 503.988.3646 or adrc@multco.us  for 24-hour information and assistance to seniors, people with disabilities, and caregivers.
 • The Alzheimer's Association 24/7 help line (800.272.3900) is providing specialists and master’s-level clinicians to give confidential support and information to people living with Alzheimer’s, caregivers, families and the public.

This is a challenging time, whether it is being physically distanced from our friends and peers, lack of routine, not getting to do our regular activities, or being home with others that don’t understand us. This can be a challenge to our mental health and well being. We have gathered some resources aimed at teens for coping and that help foster mental health.

If you need to talk to someone, the Oregon Youth Line is in service, and is staffed by teens. You can call (877-968-8491), text “teen2teen” to 839863, or use their chat option. This is a great service if you just need to talk to someone outside your home, and/or if you are in crisis.

Available through the library, Teen Health and Wellness is inviting teens to share their stories to help connect with other teens about similar fears and concerns. Also on the site are resources for mind, mood and emotions and more.

Be sure to be taking breaks for self-care. Here are some suggestions:

If you have 2 minutes:

 • Take a few deep breaths or stretch
 • Doodle, daydream, or look at a photo of a loved one
 • Let someone know that you may need some time to talk later
 • Enjoy a peppermint stick of gum
 • Think of three things that you are grateful for
 • Acknowledge an accomplishment
 • Massage your forehead or hands

If  you have 5 minutes:

 • Listen to music and sing out loud
 • Jot down your dreams or goals
 • Run in place, do some jumping jacks, or walk up and down the stairs
 • Have a cleansing cry
 • Note a strength or quality you value in someone else and tell them
 • Send an email or text that had been nagging you
 • Play with your pet
 • Clean a portion of your bedroom
 • Enjoy a snack and/or cozy beverage

If you have 10 minutes:

 • Write in your journal
 • Call a friend you haven’t had a chance to talk to or see in a while
 • Take some quiet time to reflect on what you need from others in your life and how you can ask for help
 • Surf the web for inspiring quotes
 • Take a brisk walk or dance to music you enjoy
 • Find some things to add to your room or desk that will make you smile - photos, inspiring or funny quotes, or a souvenir from a meaningful event
 • Find a quiet place to meditate

If you have 30 minutes:

 • Find a writing prompt online, or pick a book at random, write the first line, and write your own story from there
 • Play a game with someone online or in your house
 • Cook, bake, or craft
 • Exercise or do yoga
 • Take a hot bath
 • Finish a project you started, but never got back to

How can you hold a family book discussion that will work for grandparents, parents and kids alike? Take a look at this list of suggested titles in ebook or downloadable audio. Some, like Roxanne Dunbar-Ortiz's An Indigenous People's History of the United States come in both adult, and young reader editions. Others, like Kafka's Metamorphosis and Angie Sage's Maximillian Fly share similar themes, so you can talk about the book you've read and pose general questions for everyone to discuss. Are you going to give it a try? Send us a note to tell us how it worked, or make suggestions for titles that have worked for your family.

Unprecedented. Troubled. Or just plain scary. That's how these times are being described. It’s important to keep up with the news, but sometimes you need a break. You need fiction so absorbing that the world will drop away completely. The e-books on this list I made for you are not all entirely happy and feel-good, but what they have in common is they will make the world go away so that you can forget for a while and live in these characters’ reality. Many of these novels will make you laugh, and they all have well-developed characters. There are older titles on this list that might be available immediately, but there are also some new ones you'll have to place a hold on, because who knows how long this might last? Be well, dear readers. Know that the people who work at your local library miss you as much as you miss your library. What with sanitizing things, homeschooling your children, and trying to find stores that stock toilet paper and hand sanitizer, I know you’re busy. Carry on, but find time to read. Your soul needs a lot of things, but one of those things might be a good book.

computer with person in background
Looking to learn new skills while at home? Or wanting to watch a music or dance performance? Local chefs, fitness teachers, musicians and performers are offering online classes and performances. Check out some of these cool offerings:

Gabriel Rucker from restaurants Le Pigeon and Carnard is offering live cooking classes via Instagram. He posts the recipes on his Instagram stories ahead of time. 

While it isn’t live, the New York Times has some 6, 7, and 9 minute full body workouts to get you moving without needing any equipment at home. 

Artslandia, Portland’s performing arts magazine, is hosting a live happy hour, Standing By, with music on Facebook at 5pm each night. 

Not live, but you can watch Lewis and Clark College’s orchestra play music on their Vimeo channel and various music from the University of Oregon on their YouTube as well. 

Live Music Project Seattle is offering a calendar of live music events you can join via your computer. 

New York Times bestselling Illustrator Wendy MacNaughton of Salt Acid Fat Heat is offering drawing classes via her Instagram stories Monday through Friday at 10am. 

Join one of our amazing performers, Micah and Me, for a live ukelele party on Facebook Live Saturdays at 11am and Mondays at 4:30pm. 

Fun for all-ages, join the Oregon Zoo as they Facebook Live with some of their animals everyday at 9:30am. 

OMSI is hosting a virtual science pub about the dynamic Geological History of the Columbia Gorge: Tale of Two Floods with Scott Burns, PhD, Professor of Geology at Portland State University on March 31st from 6:30 to 8:30pm on Facebook Live. 

Is there anything better for hard times than singing? Choir Choir Choir is holding online singalongs on Facebook.

Bored? Tired of being home? Try a scavenger hunt to explore the library website and catalog. Discover some new resouces and learn a bit about the library. How many languages does TumbleBooks offer books in? What app can you use to learn a language? When did your neighborhood library open? Try all or some of the questions. Click here for the questions and, when you're ready, here are answers and how to find them.

"Maybe this is why we read, and why in moments of darkness we return to books: to find words for what we already know." - Alberto Manguel

Talking with people about books is a shortcut to knowing them -- what they think, value and love. Many people are going online with their bookgroups to keep that sense of community alive. If you're participating in a virtual bookclub, the library can help. 

Here's a list of ebooks that have proven popular with book clubs and are available now, as of 3/24/20.

You can find an "Always Available" e-book collection from OverDrive, made up of some 3000 classic titles.

Here are the most popular available e-books - this link updates automatically to available titles. 

And if food is a thing for your bookgroup, check out this list of cookbooks in ebook format -- maybe you can show off your cooking skills via skype. Now if we only had smell-o-vision! 

To your health, everyone! 

 

Schools are closed, the library’s closed, and playdates are cancelled. How will you keep your children active, engaged and learning? How can you find a way among all the websites and social media ideas? Fortunately, Multnomah County Library has you covered with books, databases, and streaming audio and video available beyond our walls. Youth services staff also found and selected other resources  to help parents and students.

Learning resources

Connect to our learning resources list for links to access e-books, tutoring help, language learning, digital magazines, and educational videos available through Multnomah County Library. 

Activity ideas

Need activity ideas? Overdrive Kids has e-books for kitchen science, learning to knit, folding paper airplanes, Lego creations, and a few joke books to help you from hearing the same joke again and again.

Unlimited movies and shows

Visit Kanopy and click on Kanopy Kids on the right of the top bar for a curated collection of movies and shows for preschoolers to middle schoolers. Kanopy Kids provides unlimited plays so your kids are free to explore educational and entertaining content.

Comics and  graphic novels

For your comics and graphic novel reader, Hoopla has a kids mode with Garfield, Nate the Great, Phoebe and Her Unicorn, and graphic novel adaptions of titles such as Anne of Green Gables and The Graveyard Book. Hoopla also has music and movies for the whole family.

Home learning

For links to homeschooling information, virtual field trips, reading, art and science, check out our Home Learning & Engagement website suggestions. If you’re curious what Multnomah County educators are sharing, we put together a list with school district links

 

The library buildings may be closed, but your library is much more than a building and we are here to help.

The library may be closed and people are staying home, but it doesn't mean parents are alone in trying to keep their children feeling safe and keeping anxiety at bay. There are several resources to help parents navigate talking with their children about the coronavirus, school closures, and no playdates. The Child Mind Institute, a national nonprofit whose focus includes children and families struggling with mental health, has suggestions to help.

 • Don’t avoid talking about the coronavirus since most children will already have heard something about it.
 • Share developmentally appropriate information and take your cue from your child. What does your child know, what questions do they have, how are they feeling.
 • If you're anxious, it's not the right time to talk with your child. What can you do to alleviate your own worries?
 • Be reassuring.
 • Routine is important. 
 • Keep talking.

Visit Talking to Kids about the Coronavirus for more in depth suggestions as well as their Supporting Families during COVID-19 page with other tips such as how to make home feel safe and how to avoid passing anxiety on to your kids. Information is also available in Spanish.

Here are other resources to help you talk with your child.

Coronavirus: A book for children by Elizabeth Jenner, Kate Wilson and Nia Roberts, illustrated by Axel Scheffler and with Professor Graham Medley, Professor of Infectious Disease Modelling, serving as consultant. The book is aimed at elementary school children.

Talking to Children about the Coronavirus: A Parent Resource. From the National Association of School Psychologists; available in multiple languages

Coronavirus video from BrainPOP. An entertaining, basic explanation of COVID-19 and needed precautions for elementary age children and young teens.

Comic from NPR. Basic information for youth in a graphic format that can be read in the Blog or downloaded and folded into a zine.

COVID-19 Time Capsule. Created by artist Natalie Long to help families with children during this time. Children can record how they're spending this time as well as how they are feeling. 

Oregon YouthLine. Teens helping teens. Resources on their website as well as open daily from 4p-10p via text, chat, or call. 

Coronavirus: What Kids Can Do. Kids Health has information on COVID-19 for children in English and Spanish and available in audio.  Other sections of their website have information for parents.

Coronavirus Social Story. Little Puddins Blog has a nice, English language "Coronavirus Social Story."

Multnomah County Library has digital resources for you and your child. Below are stories about worrying and resources about practicing mindfulness that may help during this time. For more, check out our E-books and more page.

While the doors are closed to our physical buildings, the library is still here for you. We are communicating with publishers and digital platforms to increase your access to online resources and content however we can. 

On March 17, Macmillan Publishers announced it is ending its library e-book embargo. Multnomah County Library (MCL) joins the American Library Association and other libraries in welcoming this decision. Equitable service to our community is critical, especially during these times.

Effective immediately, MCL will resume purchasing Macmillan e-book titles. The library is also purchasing additional copies of other titles to help reduce your wait time for e-books and audiobooks. 

Thank you to everyone who expressed their support of MCL’s previous decision to boycott Macmillan. It is because of your support, and collective action from libraries around the country, that we can continue to provide #ebooksforall. 

Login with your library card and get free access to thousands of digital titles. If you don’t have a library card, you can sign up for OverDrive access with your mobile phone number. 

Tuesday, March 17, 2020

All Multnomah County libraries are closed until further notice due to the COVID-19 pandemic.

 • Do not return library materials. Book returns are closed.
 • You will not be charged for late returns. 
 • Your holds will stay on the shelf.
 • No new holds can be placed on physical items while the library is closed.
 • We encourage patrons to use digital library resources during the closure.
 • We are adding more services as we are able. We are not able to mail books right now.

The library is acting under direction and guidance from the Multnomah County Health Department, the Oregon Health Authority, and the Centers for Disease Control and Prevention.

"The unprecedented nature of the COVID-19 pandemic and the real threat to the health and safety of our families, friends and neighbors requires swift and dramatic action. Sadly, the action we must take to help stop the spread means that people will lose access to library spaces until public health officials advise that it’s safe for the public and library staff to resume our work." — Vailey Oehlke, director of libraries

Multnomah County Library will continue to monitor the guidance of public health authorities and provide support to those efforts in every way possible. The library will post any updates to this site.

Please check Multnomah County's COVID-19 page for updated information and resources.

by Sarah Binns, MCL volunteer

By the time Title Wave volunteer Diane Hogan and I finish our meeting we’ve talked about everything: From politics to cats, from the #metoo movement to how societal gender roles have changed over the past fifty years. I feel like I’ve barely scratched the surface of the very interesting life of another one of Multnomah County Library’s fantastic volunteers.

Born in Tulsa, Oklahoma, Diane and her family moved to Corvallis when she was a pre-teen. She later attended Oregon State University, graduating “with a degree that no longer exists: secretarial studies.” She also got a bachelor’s degree in graphic design at PSU, but long before computer programs were the design method. “I’m not sure I could do it now,” she laughs.

Diane worked for a time as a civil service secretary with organizations like civil defense and the Worker’s Compensation Board. After marrying, she and her husband moved to Portland’s Alberta Street area in the early 1980s. Adventure arrived when her husband got a six month contract to teach in the Czech Republic. Diane laughed remembering their communal living arrangements there, especially being woken late at night by drunken people wandering the halls. She ended up teaching English to students, too: “Their teenagers are a lot more mature than ours!” she recalls.   

Diane started working at Title Wave in 1998, first organizing books in the back room and then becoming a cashier. She says she most appreciates “the great atmosphere and good coworkers. And you know,” she adds, “most volunteers, when they leave for the day, they take a book home.” Besides her time at Title Wave, Diane also volunteers at the cattery at the Oregon Humane Society three days a week and enjoys going out to eat with friends in her Alberta neighborhood. As we parted ways we exchanged cat photos (naturally) and I realized the next time I need a book I might bypass my library—and head to Title Wave to talk to Diane instead!


A few facts about Diane

Home library: Thanks to the wealth of books at Title Wave, “I haven’t been to the library in years!”

Currently reading: Underland: A Deep Time Journey by Robert Macfarlane. “It’s all about caves!”  

Most influential book: A twenty-volume encyclopedia set called The Book of Knowledge that originally belonged to her grandfather. “It had everything from French lessons to handwriting lessons…”

Favorite book from childhood: Mr. Bear Squash-You-All-Flat by Morrell Gipson. “A few years ago I bought a brand new edition.” 

Favorite place to read: On the couch or on her exercise bike. 

E-reader or paper: “I don’t read e-books!”

 

Pages