Diiwaangalinta Xannaanada ee Online!

Ilmo kasta oo noqon doona shan (5) sano markay tahay ama ka hor bisha Sebtember 1, wuxuu u qalmaa inuu ku qoro Kindergarten dugsiga loogu talagalay.

Centennial School District Foomka is-Qoridda Ardeyga

David Douglas School DistrictDiiwaangelinta khadka  tooska ah ayaa loo heli karaa isdiiwaangalinta ardayda cusub ee Xanaanada sanadka 2020-21. Kadib markaad gudbiso arjiga khadka tooska ah waa inaad kala xiriirtaa dugsiga xuduuda ubadkaaga si aad u buuxiso, ku meelayso fasalka, jadwalka iyo macluumaadka kale si aad uga dhigto kala guurka ilmaha mid fudud. Haddii aad isku diiwaangeliso khadka tooska ah, waxaad sidoo kale soo gelin kartaa shahaadada tallaalka ilmahaaga, shahaadada dhalashada iyo caddeynta cinwaanka, ama waxaad u keeni kartaa dugsiga.

Portland Public Schools : Haddii ilmahaaga da’diisu noqoneyso 5 sanno marka la gaaro bisha Sebtamber 1deeda, fadlan diiwaangali ilmahaaga! Haddaba si aad u diiwaangaliso ilmahaaga waxaad tegtaa pps.net/kinderenroll. Marka aad diiwaangalineysa dariiqa la marayaa wuxuu qaadanayaa qiyaastii 20-30 daqiiqo, iyada oo shaqaalaha iskuulku kula soo xiriiri doonaan ka dib xilliga xaggaaga.  Maadaama ay hadda iskuuladu xiran yihiin, habka ugu fudud waa inaad online ka diiwaangaliso ilmahaaga, laakiin habkii xaashida ahaa ee diiwaangalintu waxa uu diyaar noqon doonaa sida ugu degdeg badan. Haddii ilmahaagu wax ka baranayey  barnaamijyada Bilowga Waxbarashada(Head Start) ama Xannaanada Bilowga ah(Pre-Kindergarten) uma baahnid inaad diiwaangaliso

Add new comment