Dịch vụ của Thư viện Quận Multnomah trong thời Dịch COVID-19

Các Thư viện

  • Tất cả thư viện Quận Multnomah đóng cửa do dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo thêm. Xin đừng trả lại thư liệu cho thư viện trong thời gian này. Quý vị sẽ không bị tính phí trả muộn.
  • Chúng tôi nhớ quý vị!

Cách Tận Hưởng Thư viện Trực Tuyến của Quý vị

Dịch vụ/Chương trình tạm ngừng

  • Những chương trình, lịch biểu có gặp gỡ trực tiếp tạm ngừng cho đến tháng 8.
  • Các thư viện hủy bỏ hoặc không chấp nhận đơn đặt trước phòng họp cho đến tháng 8.

Khi nào Thư viện sẽ mở cửa lại?

Thư viện Quận Multnomah sẽ mở cửa lại khi có sự chỉ đạo của Chủ tịch Deborah Kafoury và hướng dẫn từ các quan chức y tế cộng đồng. Mặc dù hiện tại chưa có ngày tháng xác định, nhưng thư viện đang theo dõi tình hình chặt chẽ, và đang lập kế hoạch để khôi phục lại dịch vụ thư viện khi thấy an toàn để làm như vậy.

Xin vô trang COVID-19 của Quận Multnomah để biết thêm thông tin mới cập nhật về y tế và nguồn lực cộng đồng.