Libraries closed due to COVID-19

English

All Multnomah County libraries are closed until further notice due to COVID-19. Please do not return materials. You will not be charged.

Español

Todas las bibliotecas del Condado de Multnomah están cerradas hasta nuevo aviso debido al COVID-19. Por favor no devuelva los materiales prestados ahora. No se le cobrará ningún recargo.

Tiếng Việt

Tất cả thư viện Quận Multnomah đóng cửa do COVID-19 cho đến khi có thông báo thêm. Không trả lại thư liệu cho thư viện. Bạn sẽ không bị tính phí.

Русский

Все библиотеки округа Малтнома закрыты до дальнейшего уведомления из-за COVID-19. Просьба материалы не возвращать. Штрафы за материалы на данное время отменяются.

汉语

因应新冠状病毒 (COVID-19) 在社区传播的影响,所有穆鲁玛郡的图书馆都已 暂停开放,直到另行通知。请不要归还您借出的书或片子。您不会有任何因 逾期不归还的罚款。